logo

Zoeken...

Verlofaanvraag

Leerlingen krijgen in principe alleen vrij op de door de school toegekende vrije dagen, die in de jaarkalender staan.

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind(eren) buiten deze momenten kunnen aanvragen. Deze zijn:

  1. vakantieverlof (niet aansluitend aan een bestaande vakantie)
  2. gewichtige omstandigheden
  3. vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging.

Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer:

  • uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind. In dit geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen
  • de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakantie.

Deze vakantie mag niet langer duren dan tien schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. U kunt van deze regeling maar eenmaal per (school)jaar gebruik maken. Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk 6 weken van te voren in te dienen bij de directie.

Gewichtige omstandigheden
Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum (niet alle jubilea) of ernstige ziekte van familieleden. Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn die vrijstelling van schoolbezoek rechtvaardigen, dan kunt u uw verzoek voorleggen aan de directie. Indien het gaat om vrijstelling voor meer dan 10 schooldagen ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De directie mag uitsluitend toestemming geven voor vakantieverlof binnen de wettelijke regels en de periode van 10 schooldagen.

De ouder of verzorger die zonder de vereiste toestemming een leerplichtig kind van school houdt, begaat een strafbaar feit en riskeert een flinke geldboete. Ook de directie moet zich houden aan de wettelijke regels, anders begaat zij een strafbaar feit. Dit betekent dat de directie (vermoeden van) ongeoorloofd schoolverzuim moet melden bij Leerplicht.

Godsdienst of levensovertuiging
Er kan een verzoek tot verlof worden gedaan als er op grond van godsdienst of levensovertuiging vervulling van plichten is. Officiële feestdagen als dankdag voor gewas of offerfeest zijn voorbeelden.

Het betreft hier maximaal 1 dag(deel).

Algemeen
Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerlingen in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.