logo

Zoeken...

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben.

Dit betreft bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van schoolgids, besteding van middelen, verbeteringen in het onderwijs, (informatie)veiligheid op school en langdurige samenwerkingsverbanden. Een MR op school is verplicht, en alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Onze MR bestaat uit 8 leden vanuit twee geledingen. Voor de oudergeleding geldt een gelijke verdeling over de twee locaties. Voor de personeelsgeleding geldt een streven voor een gelijke verdeling over de twee locaties *:

  • 4 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel, de personeelsgeleding (PG)
  • 2 personeelsleden locatie Wijkersloot
  • 2 personeelsleden locatie Zuilenstein
  • 4 vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers, de oudergeleding (OG)
  • 2 ouders locatie Wijkersloot
  • 2 ouders locatie Zuilenstein

De geledingen hebben gezamenlijke maar ook individuele instemmingsbevoegdheden. Meer uitleg over de MR is te vinden verderop in dit jaarplan.

* Het kan voorkomen dat door formatiewijzigingen een locatie qua leerkrachten is oververtegenwoordigd in een schooljaar. In verband met de intensieve samenwerking tussen de locaties wordt dit niet als bezwaarlijk gezien. Er geldt wel de verplichting om minimaal één leerkracht van elke locatie zitting in de MR te laten hebben. Mocht er een vacature binnen de personeelsgelding zijn, dan wordt in eerste instantie een vervanger gezocht in de ondervertegenwoordigde locatie.

Wie is de MR van de Beatrixschool?

De huidige MR‐bezetting is: 

Maureen van Rooijen Wijkersloot 
Miranda Koning Zuilenstein 
Gérima van Mourik Zuilenstein 
Vacature personeelsgeleding Zuilenstein
Claudia Jimenez Wijkersloot 
Vacature ouderlid Wijkersloot
Dennis van de Kraak Zuilenstein 
Nicoline Schults Zuilenstein 

Plotboard helps you to easily arrange photos and text on a grid. Make your moodboards, photo collages, choose style, compare makeups right on your mobile device. Plotboard is particularly liked by designers. You can import photos from Pinterest boards or directly from Google Image Search. More info http://plotboard.io or https://www.pinterest.com/plotboard/

 

Meer over de MR?