logo

Zoeken...

Zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen speelt een belangrijke rol. Alle leerlingen moeten een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. In ons onderwijsaanbod houden we dan ook zo veel mogelijk rekening met de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Het is onze missie de zorg voor alle leerlingen Goed voor elkaar te hebben.

Zorg in de groep
De leerkracht kan tijdens geplande zelfstandig werkmomenten ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. We werken in de groepen met drie niveaus: basis, intensief en verkort. Kinderen worden ingedeeld op basis van analyses van de verschillende toetsen (methode afhankelijk en methode onafhankelijk) aangevuld met het reguliere werk en observaties van de leerkracht.

Intern begeleider
Soms is de zorg in de groep niet voldoende en is er meer nodig. Als leerkrachten of ouders vragen hebben over de begeleiding van kinderen of zorg hebben over kinderen, kunnen zij de hulp inschakelen van de intern begeleider.

De intern begeleider is betrokken bij:

 • groeps-, leerlingbesprekingen met de leerkrachten
 • opbrengstgesprekken met het team
 • breed overleg met leerkrachten en ouders
 • het coördineren van de ondersteuning aan leerlingen
 • zorg rond kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften
 • hulp aan leerkrachten bij het opstellen van hulpplannen voor individuele of groepjes kinderen
 • multidisciplinair overleg met ouders, leerkrachten en externe betrokkenen
 • contacten met externe ondersteuners (specialisten, GGD, Geynwijs, leerplicht,
  Profi Pendi)
 • contacten met het scholen voor speciaal basisonderwijs.
 • het bewaken van de administratie in het leerlingvolgsysteem Parnassys

De leerkracht is altijd eerste aanspreekpunt bij zorg om een leerling.

Specialisten
Binnen de school heeft een aantal leerkrachten zich gespecialiseerd op een specifiek vlak. Zo hebben wij een rekenspecialist en een gedragsspecialist binnen de school. Deze specialisten kunnen leerkrachten in de klas adviseren en ondersteunen.

Onderwijsassistent
Op school is een aantal dagdelen een onderwijsassistent aanwezig om binnen de groepen te ondersteunen of kleine groepjes kinderen te begeleiden.

Uniek
Op locatie Wijkersloot is expertisecentrum Uniek gehuisvest. Een team bestaande uit een logopedist en een fysiotherapie kan zorg verlenen aan kinderen van de school. Daarnaast kunnen de fysiotherapeute en/of de logopediste leerkrachten adviseren bij ondersteuningsvragen. Tevens heeft Uniek de mogelijkheden om op verzoek bij overleggen met leerkrachten en ouders aanwezig zijn.

Samenwerkingsverband
Onze school valt, samen met heel veel andere scholen in de regio, binnen het samenwerkingsverband Profi Pendi. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en eventueel de ouders. Voor meer informatie over Profi Pendi kunt u kijken op hun website: https://profipendi.nl/