logo

Zoeken...

Opbrengstgericht werken

Persoonsvorming en brede ontwikkeling zijn even belangrijk als goede beheersing van de basisvaardigheden en adequate kennis. We besteden in ons onderwijs de tijd die nodig is om de doelen hieromtrent te bereiken.

Kwalitatief goed onderwijs is ons enige bestaansrecht. Daarom werken we elke dag aan het best mogelijke onderwijs voor de kinderen die bij ons op school zitten. Dat betekent dat we onze doelen scherp hebben en ons handelen afstemmen op het bereiken van die doelen. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en onszelf.
De opbrengsten waar we aan werken zijn niet alleen een goede reken-, lees- en spellingvaardigheid, maar gaan over veel meer. Gert Biesta (Het prachtige risico van onderwijs, 2015) geeft aan dat vragen over goed onderwijs altijd beantwoord moeten worden in relatie tot wat men met het onderwijs wil bereiken. Onderwijs dat zijn naam waardig is, richt zich op zowel kwalificatie en socialisatie als op subjectificatie. Onderwijs-pedagogische processen zijn altijd werkzaam in deze drie overlappende domeinen.

  • Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
  • Socialisatie draait om de manieren waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken.
  • Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

Onderwijs is noodzakelijkerwijs gericht op de vrijheid en zelfstandigheid van degenen die onderwezen worden.

Persoonsvorming en brede ontwikkeling zijn even belangrijk als goede beheersing van de basisvaardigheden en adequate kennis. We besteden in ons onderwijs de tijd die nodig is om de doelen hieromtrent te bereiken.