logo

Zoeken...

Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Als u als ouder voor deze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan Op onze school werken we met de Kanjertraining.

De Kanjertraining is gericht op het creëren en houden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het pedagogisch klimaat staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het doel van de training komt er in het kort op neer, dat je op een goede manier met jezelf en een ander leert omgaan.

De Kanjertraining kent vijf groepsregels (waarop de verhalen, oefeningen en spelletjes zijn gebaseerd), die tijdens de lessen worden gebruikt. Deze afspraken vormen het fundament waarop de Kanjertraining rust.

De kanjerregels hangen in elke groep en gelden voor iedereen die betrokken is bij de school!

De Kanjertraining kan een extra bijdrage leveren aan een goede sfeer. De training is ontwikkeld door het Instituut voor Kanjertraining in Almere. Onze leerkrachten hebben allemaal een cursus gevolgd om de lessen kanjertraining in de groepen te kunnen geven. Als je de ander vertrouwt en anderen vertrouwen jou, als je steeds probeert anderen echt te helpen, feedback kunt geven, maar ook durft te ontvangen ben je een kanjer. In de kanjertraining wordt de kanjer afgebeeld als een tijger, die een wit petje draagt. Pestgedrag en de baas spelen (intimideren) zien we overal waar mensen bij elkaar zijn, dus ook bij kinderen. We weten dat dit gedrag niet alleen vervelend is voor iemand die wordt gepest maar ook slecht is voor de ontwikkeling van de pester.

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. De kanjertraining gaat uit van vier gedragstypen. Aan de kinderen worden zij als volgt uitgelegd:

  • De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.
  • Het konijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt zij zich echter terug en doet bang.
  • Het aapje (de rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte pet gaat hij echter meelopen en slooft hij zich uit.
  • De vlerk (de zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet speelt hij echter de baas, zoekt hij ruzie en kan hij pesten.

Natuurlijk is niemand een echte pestvogel of altijd een aapje of alleen maar een bang konijntje. We zien dat je beurtelings verschillende vormen van gedrag kunt laten zien. Daarvan willen we kinderen bewust maken, want eigenlijk wil iedereen een echte kanjer zijn.

De kanjerlessen zijn erop gericht om kinderen handvatten te geven in diverse sociale situaties. Andere doelen zijn onder meer dat leerlingen zich veilig voelen, dat pestproblemen worden opgelost en dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.

Eén van de pijlers van de Kanjertraining is het bevorderen van vertrouwen in elkaar. Daarvoor worden bij elke les oefeningen gegeven. De oefeningen zijn bestemd voor de hele groep. De oefeningen kunnen ook lichamelijk van aard zijn. Kinderen ervaren daardoor dat de lichamelijke nabijheid van andere kinderen niet bedreigend is, maar leuk. Op deze wijze is de methode compleet en richt deze zich op verstand, gevoel en lijf.

De gekozen werkvormen tijdens de kanjerlessen zijn speels, direct, maar soms ook confronterend. Kinderen vinden deze confrontaties soms moeilijk, maar ook verhelderend. Zij krijgen nu immers inzicht in hun gedrag en de gevolgen die het voor anderen kan hebben. De kanjertraining leert kinderen dat zij kunnen kiezen voor gedrag.

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.kanjertraining.nl info@kanjertraining.nl   (036) 548 94 05